Trening strzelecki - przystrzelenie broni 2024


   Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r.   § 8. stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

Obowiązek bez sankcji, ale …

   Niewątpliwie z treści § 8 wynika, iż myśliwi są zobowiązani do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa na polowaniu i odpowiedzialności każdego posiadacza broni za stan użytkowanej broni. Ustawodawca nie przewidział przy tym żadnej sankcji za niewykonanie powinności, jaką jest przystrzeliwanie broni raz w roku. Brak jest również szczegółowych uregulowań na temat procedury weryfikacji wywiązywania się przez myśliwych z takiego obowiązku.

Mając na względnie powyższe należy pamiętać o powinności, jaka ciąży na każdym myśliwym. Kwestia dochowania powinności przystrzeliwania broni może mieć ogromne znaczenie w przypadkach losowych, takich jak choćby wypadek na polowaniu.


 

Jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej Kapelana Myśliwych

ks. Jacka Rawskiego

 

 Myśliwi zaprzyjaźnionych kół łowieckich z Błażowej, Białki, Harty i Budziwoja gratulują wspaniałego jubileuszu 40-lecia posługi kapłańskiej. 

Dziękujemy księdzu za to że jesteś z nami, z nami polujesz i swoim działaniem dajesz nam przykład etycznego myśliwego, a przeciwnikom łowiectwa świadectwo, że myślistwo to odwieczna działalność, której podstawowym zadaniem jest dbałość o rodzimą przyrodę, oraz utrzymanie populacji zwierzyny w odpowiedniej ilości i kondycji zdrowotnej. 

Niech Św. Hubert nasz patron zawsze wyprasza Ci niezapomniane przygody łowieckie i wspiera w realizacji myśliwskiej pasji.

 

                    

    „Darz Bór”


 „Majówka na Wilczaku - na ludowo i folkowo” w Błazowej

   Stowarzyszenie Przyjaciół Wilczaka zorganizowało 26 maja 2024 imprezę "Majówka na Wilczaku na ludowo i folkowo". Majówka odbyła się trzeci raz z rzędu w malowniczym miejscu pośrodku lasu. Jak co roku myśliwi z Koła Łowieckiego Szarak w Błażowej w doborowym towarzystwie myśliwych z sąsiednich kół łowieckich, zorganizowali wystawę poświęconą promowaniu kultury łowieckiej na naszym terenie. Wielkie podziękowania wszystkim koleżankom i kolegom zaangażowanym w projekt.


 

W dniu 19 maja 2024 roku poczet sztandarowy Koła Łowieckiego "Szarak" w Blażowej godnie reprezentował koło podczas gminnych obchodów Święta Ludowego i Zielonych Świątek w Blazowej.


Walne Zebranie Członków Koła Łowieckiego "Szarak" w Błażowej 2024

W dniu 21 kwietnia 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Łowieckiego "Szarak" w Błażowej. 


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.

3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza. 4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

5. Dyskusja nad porządkiem obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Kola.

8. Wybór komisji uchwał i wniosków.

9. Sprawozdanie z działalności zarządu koła za ubiegły sezon łowiecki.

10. Sprawozdania:

Łowczego koła, Podłowczego koła, Skarbnika koła, Sekretarza, Prezesa.

11. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania zarządu koła i wykonania budżetu oraz głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania komisji rewizyjnej.

14. Wybór komisji skrutacyjnej.

15. Głosowanie nad wnioskami komisji rewizyjnej w sprawie

absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła.

16. Przedstawienie projektu planu działalności koła i projektu budżetu

koła na sezon 2024/2025.

17. Dyskusja na temat projektu planu działalności i projektu budżetu

na sezon 2024/2025.

18. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu działalności i budżetu na

sezon 2024/2025.

19. Przedstawienie planu pozyskania zwierzyny oraz planowanych prac

gospodarczych w sezonie 2024/2025.

20. Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków:

21. Dyskusja nad wnioskami do uchwały WZ.

22. Głosowanie nad wnioskami do uchwały WZ. 23. Sprawy różne i wolne wnioski.

24. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.


 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadzieji i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

 

Myśliwski bal Andrzejkowy 2023 w Kole Łowieckim Szarak w Błażowej

   W dniu 2 grudnia 2023 r. w Zajeździe u Kiełbasy w Dynowie bawiliśmy się do białego rana na myśliwskim balu andrzejkowym. Wspaniała zabawa, gorąca atmosfera, przepyszna kuchnia a wszystko w najlepszym myśliwskim stylu. W trakcie imprezy zorganizowano akcję charytatywną "Koło fortuny" z którego dochód został podwojony przez Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Błażowej a następnie przekazany na rzecz Myśliwskiej Paczki 2023. Wielkie podziękowania dla organizatora zabawy andrzejkowej kol. Tomasza Kalandyka, Władysława Skiby i wszystkich osób zaangażowanych.

 


 

Polowanie zbiorowe Hłudno-Nozdrzec 19.11.2023 r.


Polowanie Hubertowskie 2023

    W polskiej tradycji łowieckiej Polowania Hubertowskie należy do szczególnie uroczystych o dużym znaczeniu w tradycji łowieckiej. W dniu 4 listopada 2023 roku poprzedziła je msza hubertowska, odprawiona przy kaplicy wybudowanej na 50-lecie Koła Łowieckiego "Szarak" w Błażowej  w 2003 roku. Odznaczyła się uroczystym ceremoniałem, udziałem sztandaru koła, myśliwską oprawą muzyczną i wystrojem ołtarza. Hubertowskie łowy zakończyło rozdanie nagród za sezon łowiecki 2022/23 i biesiada myśliwska.


 


 

    Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Błażowej z okazji Dnia Św. Huberta składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa

 

Niech św. Hubert darzy wszystkich myśliwych pomyślnością w lesie, na łące i wodzie oraz otacza swą szczególna opieką. Niech w tym dniu przypomni nam o miłości do natury, zwierząt, o poszanowaniu etyki, kultury i tradycji myśliwskiej. 

 

Niech wam wszystkim Święty Hubert i Bór Darzą!

50-lecie Koła Łowieckiego "Szarak w Błażowej" i poświęcenie kapliczki w Szklarach w 2003 roku.


Polowanie zbiorowe Łubno - Dęby 22 październik 2023

 


Budowa nowych "wysiadek" (sobota 14.10.2023 r.)


Walne zebranie Koła Łowieckiego SZARAK w Błażowej 28.05.2023
Polowanie z termowizją i noktowizją – co musisz wiedzieć?

   Łowiectwo to dla wielu pasja, ale i misja. Wszak to właśnie myśliwi odpowiadają za regulację ilości zwierzyny w lasach. Łowy pomagają również w zwalczaniu ognisk niektórych chorób, w tym Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Przez między innymi ten fakt, Ministerstwo Środowiska zdecydowało się wprowadzić poprawki do odpowiedniego rozporządzenia i zapewnić łowcom możliwość prowadzenia odstrzału z użyciem nowoczesnych technologii. Dzisiaj polowanie z termowizją, jak i polowanie z noktowizją stały się poniekąd normą, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na polowaniu. Warto jednak wiedzieć, kiedy i jakiego rodzaju sprzęt można używać.

Polskie prawo, a nowoczesne systemy obserwacji i wspomagające celowanie

   Jeszcze do niedawna myśliwi mogli tylko marzyć o tym, by wybrać się na polowanie z termowizją lub systemem noktowizyjnym. Jednak argumentem, który przemawiał za przyznaniem im takiego prawa, był rozprzestrzeniający się ASF. Afrykański Pomór Świń to choroba niegroźna (a przynajmniej nie bezpośrednio) dla ludzi, ale przede wszystkim dla trzody chlewnej. W miejscach, gdzie pojawiały się ogniska tej zarazy i gdzie dochodziło do zakażenia świń z konkretnego chlewu, konieczna była utylizacja wszystkich zwierząt.

Z tego powodu Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o wprowadzeniu poprawek do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Zmiany te zostały wprowadzone 10 września 2019 roku, a pierwsze z nich weszły w życie już 10 dni później. Kolejne zaś w kwietniu 2020 roku. Rozporządzeniem zmieniającym zostały zmienione niektóre zapisy, a inne dodano lub usunięto. Tak m.in. wśród przepisów pojawiły się m.in. takie zapisy jak:

  • §4. ust. 1a – Do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych.
  • ust. 3 – Dopuszcza się poszukiwanie postrzałka z użyciem sztucznego źródła światła przymocowanego do broni.
  • § 7 ust. 1 pkt 1) – piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę.
  • pkt 1a) – dziki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę.
  • § 7 ust. 2 pkt 3) – przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne cel i teren na linii strzału w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania celowniczych urządzeń optycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 1a.

   Z tego wynika, że polowanie z noktowizją, jak i termowizją są dozwolone tylko w określonych sytuacjach, w tym m.in. podczas polowań na dziki. Wcześniej rozwiązania te były dostępne wyłącznie w przypadku łowów, gdzie stwierdzone było ognisko ASF. Na ten moment nie ma takich ograniczeń.

Jaki sprzęt dostępny jest dla myśliwych w czasie polowania?

   Dzięki temu, że polowanie z termowizją i noktowizją zostało dozwolone dla każdego myśliwego, myśliwi zyskali szeroki dostęp do najróżniejszych, nowoczesnych rozwiązań. Mogą korzystać np. z lornetek noktowizyjnych, lub nieco tańszych monokularów noktowizyjnych. Niezależnie od tego, na który sprzęt padnie wybór, są to niezwykle pomocne rozwiązania jakie z pewnością docenią wszyscy poszukujący podobnych akcesoriów. Termowizja również oferuje szeroki asortyment lornetek i monokularów obserwacyjnych. Możemy sięgnąć po po celowniki termowizyjne. Nieco bardziej ekonomicznym, ale przy tym równie skutecznym rozwiązaniem są nakładki termowizyjne, mające tę zaletę, że nie trzeba demontować dotychczasowej optyki by cieszyć się korzyściami tej technologii. Urządzenia termowizyjne są montowane również na dronach, to rozwiązanie przynosi zaskakującą skuteczność w poszukiwaniu „postrzałków”, czy liczeniu zwierzyny.

Dlaczego warto korzystać z urządzeń termowizyjnych i noktowizyjnych podczas polowania?

   Przed zakupem takich artykułów, z pewnością zastanawiasz się, jak wygląda polowanie z termowizją noktowizją. Zasadniczo – systemy te się różnią, jeśli chodzi o zasady działania, ale oba pomagają w prowadzeniu obserwacji i ugruntowują w pewności przed strzałem, że dobrze rozpoznało się cel. Najważniejsze jest to, że podnoszą bezpieczeństwo polowania. Dzięki temu trudniej o pomyłkę, czy nieszczęśliwy wypadek. 

 

Grodzenie zasiewów kukurydzy pastuchem elektrycznym na łowisku Wuśki
Zabezpeczenie upraw rolniczych 2023 przed szkodami łowieckimi.

 

  W ostatnich dniach zrobiło się znacznie cieplej. Temperatura gleby wzrosła i umożliwiła posadzenie ziemniaków i kukurydzy. Niestety, wiąże się to z ryzykiem ze strony dzików. Jak co roku na terenie obwodów dzierżawionych przez Koło Łowieckie Szarak w Błażowej rozpoczęły się prace mające na celu zminimalizowanie szkód łowieckich. Najczęściej polegają one na grodzeniu pół uprawnych pastuchem elektrycznym albo siatką leśną. Wykonuje się również modernizację istniejących ogrodzeń. Wszystkie czynności myśliwi wykonują nieodpłatnie w ramach prac na rzecz koła.

Zachęcamy wszystkich myśliwych do zintensyfikowania wyjść w pole w celu ochrony upraw rolniczych przed zwierzyną dziko żyjącą. Darz Bór.
    22 kwietnia 2023 roku na strzelnicy w Borze odbył się trening strzelecki z corocznym przystrzeliwaniem broni zorganizowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Błażowej.


 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. w  § 8. stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

 

 

   Niewątpliwie z treści § 8 wynika, iż myśliwi są zobowiązani do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa na polowaniu i odpowiedzialności każdego posiadacza broni za stan techniczny. Ustawodawca nie przewidział przy tym żadnej sankcji za niewykonanie powinności, jaką jest przystrzeliwanie broni raz w roku. Brak jest również szczegółowych uregulowań na temat procedury weryfikacji wywiązywania się przez myśliwych z takiego obowiązku.

 

 

 

   Mając na względnie powyższe należy pamiętać o powinności, jaka ciąży na każdym myśliwym. Kwestia dochowania powinności przystrzeliwania broni może mieć ogromne znaczenie w przypadkach losowych, takich jak choćby nieszczęśliwy wypadek na polowaniu.

 Polowanie zbiorowe w Piątkowej 29.01.2023

(zakończenie sezonu polowań zbiorowych 2022/2023)Polowanie zbiorowe w Kąkolówce 15.01.2023

Koledzy Paweł Łanik i Paweł Woźniak strzelili pierwszego grubego zwierza - było pasowanie.


Polowanie zbiorowe Izdebki - obok 'NADAJNIKA'  08.01.2023

 

 

Polowanie Wigilijne 2022

    Polowaniw Wigilijne to jedna z piękniejszych tradycji myśliwskich, a zarazem jedno z najbardziej uroczystych wydarzeń. Polowanie to wiąże się nie tylko ze spotkaniem myśliwych, lecz także z kultywowaniem pięknej tradycji dzielenia się opłatkiem, nie tylko przez brać myśliwską między sobą, ale także ze zwierzyną. Dobrym, niepisanym zwyczajem polowania wigilijnego jest, aby w tym dniu większość zwierzyny uszła nie strzelona.

 

 

W trakcie uroczystości odbyła się premiera książki biograficznej napisanej przez łowczego naszego koła kol. Janusza Muchę pod tytułem "Koło Łowieckie Szarak w Błażowej 1952-2022"

 

 

Polowanie Wigilijne 2022

 


 

W tym roku niespodziewany atak zimy zaskoczył nie tylko drogowców. 

 

Wprawdzie na "pokocie" był tylko bigos i herbata, ale liczy się wspaniała atmosfera. 

 


 

Uroczystość 70-lecia powstania Koła Łowieckiego "Szarak" w Błażowej 

 

   Jubileusz 70 - lecia  założenia Koła Łowieckiego SZARAK w Blażowej  obchodzono szczególnie uroczyście. Całość obchodów podzielona na polowanie Hubertowskie w dniu 5 listopada 2022 r., oraz koncelebrowaną mszę Hubertowską w łowisku Szklary przy leśnej kapliczce ku czci św. Huberta. W dniu tym nowo przyjęci do koła myśliwi złożyli myśliwskie ślubowanie a koledzy którzy zdobyli najwięcej punktów w konkursie  „sezonowego króla  polowań" zostali uhonorowani dyplomami i okolicznościowymi statuetkami. Po części oficjalnej przy ognisku  na polu biwakowym koła, długo biesiadowano delektując się tradycyjnym bigosem i gulaszem z dziczyzny.

   19 listopada 2022 r. drugi dzień obchodów jubileuszu 70 – lecia koła rozpoczął się otwarciem okolicznościowej wystawy „Tradycji i kultury łowieckiej”, a następnie grupa myśliwych i zaproszonych gości w kolumnie za pocztami sztandarowymi przeszła do  kościoła parafialnego w Błażowej. W trakcie koncelebrowanej mszy św. „Hubertowskiej”, czterech nowo przyjętych do koła myśliwych złożyło ślubowanie myśliwskie, które przyjął kawaler „Złomu” - najwyższego odznaczenia łowieckiego,  najstarszy aktywny myśliwy koła przy asyście ks. Prałata. Obecne poczty sztandarowe  reprezentowały ZO PZŁ w Rzeszowie, oraz sąsiednie koła  łowieckie  „Sarenka” w Harcie, „Bielik” w Budziwoju, „Sarenka” w Błażowej, oraz gospodarzy „Szarak” w Błażowej. Oprawę muzyczna zapewnili sygnaliści z KŁ Sarenka w Harcie.

   Dalszą częścią obchodów jubileuszu były wyróżnienia  i  podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz koła i łowiectwa w minionym okresie oraz nagrodzenie  szczególnie zasłużonych myśliwych. Przewodniczący ZO PZŁ w Rzeszowie wręczył Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Andrzejowi Wesołowskiemu. Medalami „Za zasługi dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” uhonorowani zostali koledzy: Twardy Antonii, Myćka Marian, Myćka Stanisław oraz Zańko Stanisław. Prezes Zarządu Koła kol. Zbigniew Ziaja i Łowczy kol. Janusz Mucha za dotychczasowa pracę na rzecz łowiectwa otrzymali pamiątkowe kordelasy. Wyróżniono kolegów za osiągnięcia myśliwskie w 70 – leciu.” Królem polowania 70-lecia” został łowczy koła,  który  podczas 53 letniego  stażu w kole, był najczęściej sezonowym królem polowań. Wszyscy myśliwi i zaproszeni goście na pamiątkę  tego uroczystego spotkania otrzymali okolicznościowe piny oraz grawerowane kufle.

    Obchody jubileuszu zakończył  myśliwski bal.

Zarząd Koła i myśliwi KŁ  Szarak w Błażowej  dziękują wszystkim za liczne przybycie i uświetnienie naszego jubileuszu.


 

Msza Święta w Kościele parafialnym Św. Marcina w Błażowej

 

   Oficjalne pwitanie członków Koła Łowieckiego Szarak w Błażowej oraz zaproszonych gości wraz z uroczystąkolacją i zabawą do białego rana

 

   Wystawa Tradycji i Kultury Łowieckiej.

Polowanie Hubertowskie 2022

   Jak co roku w Kole Łowieckim SZARAK w Błażowej odbyło się Polowanie Huberowskie. Po polowaniu przyjęto ślubowanie nowych członkow koła. Obchody zakończył poczęstunek. Diękuję wszystkim kolegom za przygotowanie miłej uroczystości.

Rozpoczął się sezon polowań zbiorowych 2022/2023

   Zapraszam do czynnego udziału w polowaniach zbiorowych reolizowanych na terenie naszego koła. Wynika to z tradycji, kondycji gospodarczej i zasad integracji. Podziękowanie dla prowadzącego polowanie, kolegi Adriana Potocznego za profesjonalną organizację, oraz zapewnienie poczęstunku w trakcie polowania.


Z serii "Mój pokój myśliwski" przedstawiam pokój naszego kolegi, sekretarza Koła Łowieckiego Szarak w Błażowej Ryszarda Husa.


 

Rolnicy pomagają myśliwym   

    Ogromne podziękowania dla pana Krzysztofa Trześniowskiego rolnika i myśliwego ze wsi Harta za pomoc w zabezpieczepru upraw kukurydzy przed dziką zwierzyną. Wykonane prace pomogą myśliwym w dozorowaniu, oraz znacząco poprawią bezpieczeństwo podczas wykonywania odstrzału dzików.


    W roku bieżącym myśliwi w całej Polsce borykają się z plagą szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki. Ogrom strat wynika głównie z wysokich cen płodów rolnych. Od wielu lat wadliwe przepisy prawne obarczają myśliwych winą i odpowiedzialnością za występowanie szkód łowieckich, pomimo że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Zdecydowaną większość tych strat myśliwi w naszym kraju pokrywają z własnej kieszeni. Kłopot polega na tym, że regulacje prawne zwalniają rolników z odpowiedzialności za wybór lokalizacji zasiewów, brak zabezpieczenia upraw przed dzikimi zwierzętami, co wiąże się z ogromnymi zaniedbaniami w tym względzie. Istnieje też grupa rolników, którzy wydawać by się mogło celowo lokalizuje swoje uprawy w bezpośrednim sąsiedztwie lasów co znacząco wpływa na zniszczenia spowodowane przez dziką zwierzynę. Aż wstyd się przyznać, że duża grupa tych ludzi to nasi koledzy z kół łowieckich. Powinni oni świecić przykładem innym rolnikom, oraz edukować i zwracać uwagę na sposoby ograniczanie szkód wywołanych przez zwierzynę w stanie wolnym.

 

Wiesiek Domin

Zapraszam do komentowania na FB

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-%C5%81owieckie-Szarak-w-B%C5%82a%C5%BCowej-103358498750140


 

Przystrzelanie broni 2022. Celne oko prezesa...

 Trwają prace w celu zabezpieczenia upraw na terenie naszych obwodów. Produkcja "wysiadek" w wykonaniu kolegów z koła "Szarak" w Błażowej.

 


 

Walne Zgromadzenie członków koła Szarak w Błażowej 19 czerwiec 2022 r.


   

05.06.2022 Błażowa gminne obchody Święta Ludowego, XXVI edycja imprezy z cyklu „STARYCH POTRAW SMAK I UROK” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych

 

 X PODKARPACKI KONKURS Sygnalistów Myśliwskich "O Statuetkę Rysia Bieszczadzkiego" 


 

    28 maja 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych w Lesku odbył się X Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich o „Stauetkę Rysia Bieszczadzkiego”. Celem konkursu (wpisanego do kalendarium konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) jest pielęgnowanie i propagowanie polskich tradycji gry na rogach myśliwskich, popularyzacja kultury łowieckiej i myśliwskiej, podkreślanie związku człowieka z przyrodą oraz promocja regionu Podkarpacia. W zmaganiach konkursowych mogli brać udział tylko muzycy amatorzy, którzy zawodowo nie są związani z muzyką.  Podczas konkursu można było także obejrzeć wystawę przyrodniczo-leśną LKP "Lasy Bieszczadzkie".

Nadesłał kol. Krzysztof Uryć


 

Dzisiaj Koledzy z naszego koła przeprowadzili grodzenie pól uprawnych pastuchem elektrycznym w rejonie Dynowa. Dziękujemy wszystkim Kolegom za przybycie i pomoc. Darz Bór.

 

Uroczyste zakończenie kursu podstawowego na członka Polskiego Związku Łowieckiego 22.05.2022 r.

 

 
 
 

 

    W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości całorocznego odstrzału lisów w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowego podziału województw na obwody łowieckie Departament Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa klimatu i Środowiska wyjaśnia, co następuje:

    Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. Nr 48, poz. 459,z późn. zm.), okres polowań na lisy trwa od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Zatem § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne znajduje zastosowanie do terenów, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy i dotyczy również obwodów łowieckich funkcjonujących od 1 kwietnia br. w związku z wejściem w życie nowego podziału województw na obwody łowieckie z zastrzeżeniem, że te obwody łowieckie obejmują tereny, na których dokonywane były zasiedlenia. Należy również zauważyć, iż intencją ministra właściwego do spraw środowiska było wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne przepisów, które umożliwią ochronę zwierzyny wsiedlanej – zajęcy, bażantów oraz kuropatw przed nadmierną presją lisów i umożliwią całoroczny odstrzał tych drapieżników w miejscach zasiedleń. Niezależnie od powyższego Departament Leśnictwa i Łowiectwa  wyjaśnia, iż ewentualny ciężar wykazania faktu zasiedlenia ww. gatunków zwierząt  łownych na danym obszarze spoczywa na zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego i może być udokumentowany w formie protokołu sporządzonego na okoliczność dokonania zasiedlenia zwierzyną obwodu łowieckiego, w którym zwyczajowo wskazuje się nr obwodu łowieckiego, nadleśnictwo, województwo, miejscowość oraz uroczysko lub oddział leśny.


 

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie możliwości prowadzenia gospodark łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich od dnia 1 kwietnia 2022


 

    Z dniem 31 marca 2022 r. wygasa dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie oraz wygasają umowy dzierżawy obwodów łowieckich, które zostały zawarte przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Z dniem 1 kwietnia br. gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich będą mogli prowadzić Ci dzierżawcy, którzy zawarli umowy dzierżawy obwodów łowieckich z właściwymi regionalnymi dyrektorami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo właściwymi starostami.
Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie polowania na podstawie rocznych planów łowieckich możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji zwierzyny i zatwierdzeniu rocznych planów łowieckich przez właściwych nadleśniczych w terminach określonych w art 8b ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie, oraz po wydaniu myśliwym upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego.
    Niezależnie od powyższego, po zawarciu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, od dnia 1 kwietnia br. możliwe będzie wykonywanie odstrzałów sanitarnych dzików, pod warunkiem, iż na terenie danego obwodu łowieckiego obowiązują nakazy odstrzałów sanitarnych dzików wydane na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dziki czują wiosnę

 

    Niebawem ruszą prace polowe. Wprawdzie dziki gdzieś się pochowały, ale nie może to uśpić naszej czujności. Powstawanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych, niestety, jest i będzie nadal zjawiskiem naturalnym. Spośród czynników populacyjnych największą rolę odgrywa liczebność i zagęszczenie zwierząt. Jest to ściśle powiązane z występowaniem odpowiednich dla nich siedlisk, warunków klimatycznych, a także rozmieszczeniem i strukturą upraw rolniczych. Bardzo istotną rolę w powstawaniu szkód łowieckich odgrywa rodzaj dostępnego pokarmu i jego przestrzenne rozmieszczenie w okresie wegetacyjnym oraz zimowym. Monokultury upraw rolnych są barrolniczych, w wyniku którego zostały one pozbawione substancji obronnych, ograniczających ich zjadanie, np. kwasu erukowego w rzepaku. Innym przykładem jest obniżenie zawartości glutenu w zbożach, co sprzyja lepszemu ich trawieniu przez dziki. Tak więc atrakcyjność pokarmowa i preferencje żerowe zwierząt łączą się z gatunkiem rośliny, jej odmianą, a także z fazą wzrostu i rozwoju. Z badań naukowych wiadomo, że ssaki potrzebują do prawidłowego funkcjonowania bardzo wielu składników odżywczych. Przynajmniej 50 z nich jest niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu, a nie ma gatunku rośliny zawierającej w swoim składzie wszystkie potrzebne białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i związki mineralne. Najbliższa ideału jest kukurydza i to właśnie w niej odnotowuje się najwięcej szkód łowieckich. Dodatkowo pogarsza sytuację fakt, że stała się ona w ostatnich latach drugą rośliną rolniczą pod względem powierzchni. Ponadto poza dobrym pożywieniem oferuje zwierzynie łownej świetne warunki osłonowe zapewniające jej bezpieczne schronienie od maja do późnej jesieni. Tak długo, jak w środowisku przyrodniczym będą występowały różne gatunki zwierząt łownych, nie uniknie się powstawania na polach uprawnych wymiernych gospodarczo zniszczeń.

    Całkowicie nie uda się ich wyeliminować, koordynując jednakże działania ochronne, można sprowadzić je do poziomu znośnego dla gospodarstw rolnych. Właśnie od współpracy leśników, myśliwych i rolników uzależniony jest jakikolwiek sukces w ograniczaniu występowania szkód łowieckich.

 

 


Sprzeciw wobec utylizacji tusz dzików w ramach odstrzałów sanitarnych

    Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stanowczo sprzeciwia się proponowanym przez Główny Inspektorat Weterynarii rozwiązaniom dotyczącym postępowania z tuszami dzików pozyskanych w ramach odstrzałów sanitarnych.

W mediach pojawiły się informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii o wprowadzeniu nakazu utylizacji wszystkich tusz dzików pochodzących z odstrzałów sanitarnych. Wyżej wymieniona kwestia została poruszona także podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, które odbyło się 27 stycznia 2021 r.

Dla Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest oczywiste, że takie rozwiązanie nie spotka się z akceptacją społeczeństwa. Mechanizm, w  którym nakazuje się myśliwym dokonanie odstrzału zwierząt, a następnie zutylizowanie tusz, tylko dlatego, że pochodzą z odstrzału sanitarnego a nie planowego jest nie do zaakceptowania. Zarząd Główny PZŁ wyraża swój stanowczy sprzeciw oraz nie może przejść obojętnie wobec pomysłu utylizacji przebadanych i zdrowych tusz dzików, a w związku z tym marnowania dziczyzny, która jest jednym z elementów polskiej gospodarki.

Jak dowodzą badania naukowe, dziczyzna jest najlepszym mięsem pod względem zdrowotnym i dietetycznym. Biorąc pod uwagę planowany poziom odstrzału sanitarnego dzików w 2021 roku na poziomie 190 000 osobników można założyć, że forsowane zapisy mogą w roku bieżącym doprowadzić do zmarnotrawienia niemalże 8 000 ton wartościowej żywności. Takie marnotrawstwo nie może znaleźć usprawiedliwienia w sytuacji, kiedy cały świat boryka się z problemem głodu i zanieczyszczeniem środowiska.

Raz jeszcze należy podkreślić, że według Zarządu Głównego PZŁ utylizacja zdrowych tusz dzików jest decyzją złą, generującą zbędne koszty dla podatnika oraz godzącą w interes rolników, Skarbu Państwa oraz myśliwych. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego nie widzi argumentów, które w tej sytuacji mogłyby zmotywować myśliwych do tego rodzaju odstrzału. Należy nadmienić, że koszty związane z odstrzałem sanitarnym przewyższają w wielu przypadkach kwoty wypłacanych rekompensat. Można z  pewnością założyć, że wprowadzenie obowiązku utylizacji wszystkich tusz dzików pochodzących z odstrzału sanitarnego wywinduje znacząco ceny usług z tym związanych. Przyczyni się to do upadku wielu kół łowieckich, które już w tej chwili, w związku z ponoszonymi kosztami zwalczania ASF, stoją na skraju bankructwa. Upadek znacznej liczby kół będzie miało katastrofalny efekt gospodarczy. Na przykładzie obwodów łowieckich, które chociażby przez jeden sezon nie były dzierżawione lub zarządzane, doskonale widać, jakie problemy rodzą populacje zwierzyny nie podlegające kontroli łowieckiej. Przy całkowitym zaniechaniu wdrażania środków związanych ze zwalczaniem ASF, lawinowo wzrasta tam poziom szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, a przedstawiciele Skarbu Państwa w wielu przypadkach nie są w stanie organizacyjnie i finansowo sprostać tego typu problemom. Skutkuje to powstawaniem niepotrzebnych napięć i fali niezadowolenia rolników gospodarujących na takich terenach. Nie należy się łudzić, że w skali całego kraju zadania wykonywane w zakresie kontrolowania populacji oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzyny mogłyby przejąć podmioty działające poza strukturami Polskiego Związku Łowieckiego. Niech za przykład posłużą chociażby doraźne zgrupowania zadaniowe powołane do depopulacji dzików na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Według informacji uzyskanych od wojewodów do października 2021 roku pozyskały one na terenie całego kraju zaledwie 19 sztuk dzików. Należy w tym miejscu przypomnieć że myśliwi od momentu pojawienia się na terytorium Rzeczpospolitej wirusa ASF pozyskali znacznie ponad 1 milion dzików, a wdrażane przez Polski Związek Łowiecki programy zwalczania ASF skutkują wzrostem kwartalnego pozyskania na poziomie przekraczającym 25 tysięcy sztuk.

Proponowane zmiany rodzą kolejne pytania, mi.in. jak uzasadnić wydatkowanie milionów złotych z  funduszy europejskich, skarbu państwa, a także bezpośrednio z kasy kół łowieckich, na zakup chłodni do przetrzymywania odstrzelonych dzików. Kolejnym pytaniem jest, czy Główny Inspektorat Weterynarii weźmie na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność kół łowieckich w zakresie regulowania szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz za kompletne fiasko związane ze zwalczaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń? Wiadomo, że ze sprzedaży tusz koła łowieckie odzyskują część pieniędzy i przeznaczają je m.in. na pokrycie szkód łowieckich. Kwestie te są ściśle związane z możliwością funkcjonowania znacznej ilości rodzimych gospodarstw rolnych, często decydują o ich bycie. Należy o tym pamiętać, podejmując decyzje mogące skazać je na bankructwo.

Zarząd Główny PZŁ

Paweł Lisiak

Ewa Kraska

Damian Przestacki


Dobre praktyki zbieracza zrzutów

    Król puszczy, jeleń szlachetny, rozpoczął zrzucanie poroża. Wielu miłośników przyrody wychodzi teraz do lasu w poszukiwaniu zrzutów. Zbieranie ich jest legalne, jednak może doprowadzić do tragedii, podobnej do tej, jaka miała miejsce w zeszłym roku w Ińsku, kiedy chmara przestraszonych przez zbieraczy poroża jeleni byków wtargnęła na zamarznięte jezioro i utonęła:

ZOBACZ MATERIAŁ: ODALEŹĆ SENS W TRAGEDII

W celu uniknięcia podobnych dramatów, Polski Związek Łowiecki opracował spis dobrych praktyk zbieracza zrzutów, który podpowiada gdzie i w jaki sposób dozwolone jest zbieranie zrzutów. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie. Dbajmy wspólnie o dobrostan zwierzyny!

DOBRE PRAKTYKI ZBIERACZA ZRZUTÓW Polowanie zbiorowe 2022-01-09 (Szklary-Harta-Dylągówka)

 

 


 

 

 

Drodzy przyjaciele, koledzy, myśliwi  Koła Łowieckiego „SZARAK” w Błażowej 

        Nadchodzące  Święta Bożego  Narodzenia  i Nowy Rok to doskonała okazja, aby podziękować sobie nawzajem za dotychczasową pracę i współpracę oraz życzyć wszystkiego co najlepsze. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie dużo radości i rodzinnego ciepła. Niech upływa w  zdrowiu, harmonii i zadumie. Niech niesie ze sobą szczęście i pomyślność oraz pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Niech nadchodzący  nowy 2022 rok zaowocuje wieloma niezapomnianymi przygodami i sukcesami łowieckimi.                                                                       

                         Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK w Błażowej

 


 

Tradycje i zwyczaje łowieckie

    Polowanie wigilijne


    Myśliwi w szczególny sposób obchodzą dzień przed Bożym  Narodzeniem: organizują polowanie wigilijne.  Polowanie w dniu 24 grudnia wywodzi się nie tylko z dawnej tradycji  obchodzenia  okresu przesilenia zimowego czyli czasu od kiedy przybywało dnia,  ale również  z początkiem okresu polowań na grubego zwierza , gdyż zamarznięte rzeki bagna oraz pokrywa śnieżna ułatwiała  jego wytropienie i dojście. Różne tradycje związane z tym polowaniem tworzyły się w kołach,  w naszym kole kiedy jeszcze polowano na zające  był zwyczaj obdarowywania pozyskaną w tym dniu zwierzyną  biednych lub stałych naganiaczy.Obecnie polowania wigilijne mają bardziej symboliczne znaczenie i przyczyniają się do zacieśniania  koleżeństwa i przyjaźni w kole.

 

 

    24 grudnia 2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z uregulowań antycovidowych myśliwi koła stawili się na zbiórce by uczestniczyć w tradycyjnym polowaniu. Pogoda  dopisała był mróz i ponowa, a nastroje myśliwych pozytywne i radosne, wychodzącą zwierzynę puszczono wolno wierząc w to, że przyszły rok i sezon  tym bardziej będzie pomyślny.Po dwóch pędzeniach wszyscy spotkali się przy biwakowej wiacie,  a  ks.  Artur poprowadził okolicznościową modlitwę w intencji zmarłych kolegów myśliwych koła oraz szczęście i pomyślność w łowach na nadchodzący 2022 rok.  W miłej atmosferze  łamano się opłatkiem, śpiewano kolędy i  składano sobie nawzajem życzenia   zwłaszcza zachowania zdrowia i podołania wszystkim wyzwaniom stojących przed myśliwymi i łowiectwem w  obecnej i przeszłej rzeczywistości.

    To uroczyste  polowanie i spotkanie było również okazją do przyjęcia ślubowania od  nowo przyjętych do koła kolegów.


    Ślubowanie łowieckie


    Ślubowanie jest pierwszym obrzędem, z którym spotyka się młody myśliwy przyjęty do Polskiego Związku Łowieckiego i rozpoczyna życie myśliwskie. Obrzęd ten wprowadza młodego myśliwego w klimat tradycji i obyczaju łowieckiego. Ślubowanie przeprowadza się w zasadzie w łowisku w czasie zbiórki myśliwych przed pierwszym zbiorowym polowaniem, w którym bierze udział młody myśliwy, lub innych uroczystości w kole. Podczas ślubowania młodemu myśliwemu  towarzyszy jego opiekun, który sprawował pieczę nad nim podczas odbywania stażu.

 


    Prowadzący uroczystość Prezes Koła wywołał  do  złożenia ślubowania  łowieckiego kol. Wojciecha i kol. Damiana wraz z opiekunami kol. Antonim i kol.  Januszem -  łowczym koła, ślubowanie przyjmował kol. Jan,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Po ślubowaniu koledzy podziękowali opiekunom za wprowadzenie do koła oraz przyjmowali gratulacje i życzenia od wszystkich uczestników uroczystości.

Tekst ślubowania:

    "Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście: przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachowywać tradycje polskiego łowiectwa, dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego".

Przyjmujący ślubowanie wypowiada formułę:

    "Na chwałę polskiego łowiectwa bądź prawym myśliwym, niech Ci bór darzy". 

    Uroczyste polowanie zakończył wspólny poczęstunek na który złożyły się postne dania w postaci żurku, ryb pod różną postacią oraz regionalny kapuśniak z Piątkowej.  W  świątecznym  nastroju, który  udzielił  się wszystkim  zakończono polowanie wigilijne i udano się do swoich rodzin.


Błażowa, dnia 7.12.2021 r.

 

"Myśliwska Paczka 2021"

 

            Podobnie jak w roku ubiegłym również i w tym myśliwi Kół Łowieckich "Szarak", "Sarenka" i "Jarząbek" w Błażowej oraz "Bielik" w Budziwoju zmobilizowali się i przystąpili do inicjowanej przez ZO PZŁ w Rzeszowie akcji charytatywnej "Myśliwska Paczka". W tym roku postanowiono pomóc dzieciom i podopiecznym "Domu Opatrzności" w Łące, prowadzonym przez siostry Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

 

 

            Pod opieką domu znajdują się dwie placówki w których obecnie przebywa 33 wychowanków w wieku od 1 roku do 18 roku życia. Każdy obiekt posiada dwie kuchnie gdzie dzieci wraz z wychowawcami uczą się gotować, piec, przygotowując sobie wszystkie posiłki. Wychowankowie domu przygotowywani są do samodzielności po opuszczeniu placówki. W uzgodnieniu z siostrą Donatą prowadzącą "Domu Opatrzności” zakupiono zestawy garnków, patelni, mikserów oraz inne art. małego AGD, o łącznej wartości około 2.100 zł, które w dniu 7 grudnia 2021 r., przekazano wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi dedykowanymi wychowawcom i podopiecznym.

 


 

Kto rano wstaje... Darz Bór :)

 Łubno Dalnie - Nozdrzec Jaszcz - Hłudno Dział.


 


 

 

Nowe warunki ubezpieczenia dla myśliwych na rok 2022

    Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przyjął rekomendację WDB S.A. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia członków PZŁ na rok 2022.  PZŁ będzie kontynuować współpracę z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group która, przy utrzymaniu składki na niezmienionym  poziomie  (tj. 23 zł za NNW oraz 20 zł za OC), zaproponowało członkom Polskiego Związku Łowieckiego  korzystniejsze warunki ubezpieczenia w porównaniu z ubezpieczeniem w roku 2021.

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków PZŁ

    Suma ubezpieczenia została podwyższona z 50 tys. zł do 75 tys. zł przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych warunków składkowych, tj. 23 zł od Ubezpieczonego. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższe odszkodowanie w niemal każdym ryzyku ubezpieczeniowym, np. zamiast 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłata odszkodowania wzrośnie do poziomu 750 zł. Ponadto zakres ubezpieczenia został rozszerzony o nowe świadczenie, którym jest zadośćuczynienie za ból, w wysokości 750 zł. Zakres terytorialny został rozszerzony o tereny przygraniczne. Z trzech do dwóch dni został skrócony minimalny okres pobytu w szpitalu niezbędny do otrzymania wypłaty odszkodowania. Jednocześnie z 60 do 180 dni wydłużono okres, za jaki Wiener TU S.A. wypłaci świadczenie szpitalne w trakcie trwania ochrony ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków PZŁ


    W wyniku negocjacji podniesiono sumę ubezpieczenia z 550 tys. zł do 700 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Do zakresu terytorialnego zostały włączone tereny przygraniczne. Ubezpieczenie zostało rozszerzone o odpowiedzialność wzajemną i naruszenie dóbr osobistych (z limitem do 50 tys. zł). Włączono również koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka (w tym m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania). Co najważniejsze, utrzymano wysokość składki na dotychczasowym poziomie 20 zł od Ubezpieczonego.

 

OWU oraz szczególne warunki ubezpieczenia dostępne będę na stronie www.pzlow.pl w zakładce Ubezpieczenia od 01.12.2021 r.

 


 

Polska złota jesień.

 

 

 


 

 

Polowanie Hubertowskie 2021

 

 

 


Polowanie Hubertowskie 2021


Święto Hubertowskie myśliwych Okręgu Rzeszowskiego PZŁ

 

    W dniu 3 listopada 2021 roku  kościele p.w. Św. Huberta w Miłocinie odbyła  się   uroczystość z okazji naszego patrona. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli myśliwi, leśnicy oraz poczty sztandarowe 38 kół łowieckich okręgu rzeszowskiego. Uroczystej mszy świętej przewodniczył  J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny z udziałem Kapelanów Myśliwych i Leśników. Prelekcje pt." Zielony ład – szansa czy zagrożenie" wygłosił dyrektor RDLP w Krośnie mgr inż. Marek Marecki.

 

 

    Przed mszą ślubowanie myśliwskie złożyli nowo przyjęci do PZŁ,  uhonorowano  "Złomem"- najwyższym  odznaczeniem łowieckim , wyróżniających się w pracy dla związku myśliwych,   specjalne podziękowania skierowano do ustępujących w ostatnim czasie Prezesów i Łowczych  kół łowieckich. W gronie wyróżnionych był  myśliwy z naszego koła kol. Mieczysław Broszkiewicz - ustępujący prezes. 

Specjalne  podziękowanie oraz życzenia i medal  "50 -lecia  członkostwa w PZŁ" otrzymał łowczy naszego koła kol. Janusz Mucha.

 


 

Co za pech!


 

Siarka: W ostatnich latach myśliwi odstrzelili 1,2 mln dzików- W ostatnich latach myśliwi w ramach planów łowieckich i w odstrzałach sanitarnych pozyskali 1,2 mln dzików - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Zapowiedział intensyfikację odstrzałów, w kilku powiatach m.in. Wielkopolski i Pomorza myśliwi mają odstrzelić wszystkie dziki.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska podkreślił w rozmowie, że narracja dotycząca tego, iż rzekomo myśliwi nie walczą z afrykańskim pomorem świń, jest dla niego zaskakująca i niezrozumiała.

 - Wystarczy spojrzeć na twarde liczby, które potwierdza również Główny Inspektorat Weterynarii. W ostatnich latach, tzn. od wejścia w życie przepisów dotyczących walki z ASF, myśliwi pozyskali 1,2 mln dzików. W roku łowieckim 2020-2021 odstrzelono 380 tys. dzików, a rok wcześniej było 414 tys. Odstrzały przyspieszyły szczególnie w 2019 roku, kiedy umożliwiono polowanie z noktowizją. W 2019 roku w trakcie jednego miesiąca pozyskano 50 tys. dzików. Twierdzenia, że rzekomo koła łowieckie nie realizują planów łowieckich i odstrzału sanitarnego są fałszywe i nie mają kompletnie potwierdzenia w faktach - zaznaczył Siarka.

    Wiceminister ocenił, że taka "fałszywa narracja" wynika z pewnych uzasadnionych obaw rolników, że nie udało się do tej pory powstrzymać ekspansji ASF. - Powtarza się, że dzik jest wektorem choroby, ale tak naprawdę wirusa przenosi człowiek. Prawda jest taka, że kluczową rolę, mającą zabezpieczyć nas przez ASF, jest bioasekuracja. Niestety jej brak często powoduje, że wirus się roznosi. Były tereny, gdzie nie odnotowano padłych dzików w zw. z ASF, a wirus nagle pojawił się w oborach - zauważył.

    Według Siarki stawianie w kontrze rolników i myśliwych do niczego nie prowadzi, a tylko generuje niepotrzebne napięcia i konflikt. "Jesteśmy sojusznikami, a nie wrogami i taka negatywna narracja wprowadzana przez Agrounię, nie jest potrzebna. Należy usprawnić komunikację, poprawić bioasekurację" - zaznaczył.

    Siarka sprzeciwia się pomysłowi likwidacji Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) i powołania w jego miejsce agencji, która - według koncepcji Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych - miałaby prowadzić gospodarkę łowiecką. - Jeśli chcemy sobie zrobić krzywdę, to proszę bardzo. Chciałbym jednak przypomnieć, że myśliwi wykonują zadania państwa, ponieważ zwierzyna łowna należy do Skarbu Państwa. Łowczy wywiązują się również ze swoich zobowiązań. Mam wrażenie, że kwestia powstania agencji ma związek z jakimiś kwestiami biznesowymi, a jej stworzenie to wywarzanie już otwartych drzwi - dodał.

    Wiceszef resortu klimatu i środowiska wracając do tematu ASF przypomniał, że często podawany jest przykład Danii, jako państwa, które poradziło sobie z tym problemem poprzez odstrzał całej tamtejszej populacji dzików. - To jest jednak zły przykład, ponieważ w Danii praktycznie nie ma lasów, a przed odstrzałem było tam tylko kilkaset dzików. W Polskich warunkach przyrodniczych policzenie wszystkich dzików, czy też odstrzał wszystkich dzików jest niemożliwy. Eliminacja całej populacji tych zwierząt byłaby też katastrofalna dla środowiska naturalnego - zaznaczył.

    Wiceminister zapowiedział, że mimo to odstrzał dzików ma przyspieszyć i będzie on większy. - Po spotkaniu z łowczymi, Naczelną Radą Łowiecką zdecydowaliśmy się podnieść dotychczasowe plany odstrzału dzika w okręgach o 100 proc. Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył ponadto siedem powiatów, gdzie dziki zostaną całkowicie odstrzelone - poinformował.

    Dopytywany o jakie powiaty chodzi wskazał, że mają być to tereny, gdzie znajdują się największe zagłębia hodowli trzody chlewnej m.in. w woj. wielkopolskim i pomorskim.

    Siarka pytany o doniesienia, jakoby ministerstwo miało wnioskować o zezwolenie na sanitarny odstrzał dzików na terenach objętych stanem wyjątkowym potwierdził, że takie starania rzeczywiście zostały podjęte. - Chodziło o to, by na tym terenie nie powstały nowe ogniska ASF. Przywrócenie sanitarnych odstrzałów na tym terenie byłoby jednak trudne ze względu na to co się dzieje po drugiej stronie granicy. Nie będziemy forsować tego pomysłu, poczekamy do ustania stanu wyjątkowego na tym terenie - powiedział.


Jak zostać myśliwym?TEST NA KANDYDATA

 

1. Decyzja o pozostaniu myśliwym

By zostać myśliwym niezbędna jest wielka pasja, odwaga i umiejętność przezwyciężania samego siebie. Dlaczego o tym wspominamy ? Bowiem bez wielkiej pasji nie ma mowy o byciu dobrym myśliwym. Bo łowiectwo to nie tylko polowanie, to także prowadzenie gospodarki łowieckiej, to dokarmianie zwierzyny, budowa urządzeń łowieckich. To mroźne noce spędzone na ambonie, przemoknięte ubranie, bezszelestne przedzieranie się przez leśną gęstwinę. Godziny spędzone w ciszy i bezruchu czekając na zwierzynę. To także reintrodukcja gatunków których populacja w łowiskach spada, ochrona zwierzyny przez kłusownikami, korowanie żerdzi na ambonę, z której przyjdzie nam i kolegom polować, uprawa poletek itd. A więc to nie tylko prawa ale i przede wszystkim obowiązki. Pasja sprawi, że każdy obowiązek będzie dla nas przyjemnością i wykażemy się maksymalnym zaangażowaniem, a co do odwagi jest ona niezbędnym atrybutem łowcy. Tak jak i ambicja, by stale rozwijać swe umiejętności i poszerzać wiedzę. Być może temat łowiectwa nie jest Ci obcy. Może myśliwym jest twój ojciec, brat, dziadek. Wówczas jest wielce prawdopodobne, że doskonale rozumiesz czym jest łowiectwo. Jeśli nie miałeś/aś takich możliwości, popytaj kolegów, znajomych może poznają Cie z myśliwymi, którzy wprowadzą Cię w łowiectwo. A gdy jesteś już pewien/pewna, że chcesz być myśliwym rozpoczynasz.

2. Staż

Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim a najlepiej z przedstawicielem zarządu koła i złożenie podania o przyjęcie na staż. Jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym integrujemy się z członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora itp. O fakcie rozpoczęcia stażu przez przyszłego adepta, zarząd koła informuje właściwy zarząd okręgowy PZŁ, który wydaje dzienniczek stażysty oraz wprowadza nasze dane do elektronicznego systemu ewidencji. Faktyczną datą rozpoczęcia stażu jest data wprowadzenia naszych danych do rejestru. Po pozytywnym ukończeniu stażu, zarząd koła wystawia nam zaświadczenie o ukończeniu stażu, który daje nam możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących.

Złożenie wniosku o przyjęcie na staż

Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim a najlepiej z przedstawicielem zarządu koła i złożenie podania o przyjęcie na staż. Jeśli z jakiś przyczyn nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu z kołem łowieckim, pozostaje nam udanie się bezpośrednio do zarządu okręgowego PZŁ właściwego dla miejsca stałego zamieszkania (lista zarządów okręgowych) i wyrażenie chęci odbycia stażu i przynależności do Zrzeszenia. W takim przypadku zarząd okręgowy ma obowiązek wskazać nam koło łowieckie lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym będziemy odbywać staż.

Zarząd Koła na swoim posiedzeniu ma prawo podjąć uchwałę nie przyjmującą kandydata na staż, natomiast Zarząd Okręgowy ma obowiązek wskazać kandydatowi miejsce odbywania stażu.

Uwaga! Ze stażu zwolnione są:

1) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;

2) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;

3) strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;

4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;

5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim

3. Szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ

Kandydat w terminie wyznaczonym przez zarząd okręgowy PZŁ odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.

Kandydat w terminie wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE ZNAJOMOŚĆ:

•          przepisów ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej,

•          przepisów ustawy o broni i amunicji i aktów wykonawczych do niej,

•          struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego,

•          zasad i warunków wykonywania polowania,

•          zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową,

•          listy gatunków zwierząt łownych, ich biologię oraz okresy polowań na poszczególne gatunki,

•          budowy oraz dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, budowy i wykorzystania przyrządów optycznych w łowiectwie  – oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego,.

•          zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską,

•          podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania,

•          kynologii myśliwskiej,

•          zasad etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej, kulturotwórczej roli  – łowiectwa, historii łowiectwa,

•          zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów,

•          zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych,

•          zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

4. Egzaminy dla kandydatów na członków PZŁ

Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.).

Egzamin składa się z trzech części:

Egzaminu pisemnego składającego się ze 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów.

Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.

Sprawdzianu strzeleckiego, który odbywa się na strzelnicy i obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie. Natomiast z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu kandydatowi przysługuje prawo do dwóch poprawek z każdej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

5. Przyjęcie kandydata na członka Polskiego Związku Łowieckiego

Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu PZŁ właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie). Po spełnieniu w/w warunków osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Członkami Zrzeszenia są: osoby fizyczne – będące członkami kół łowieckich lub niezrzeszone w kołach łowieckich  oraz osoby prawne. Kwestie członkostwa w PZŁ reguluje Statut PZŁ.

6. Wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej

Będąc członkami Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty, ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.

Jak zostać myśliwym selekcjonerem?

Aby rozszerzyć swoje uprawnienia na możliwość polowania na wszystkie gatunki łowne w Polsce, należy przed właściwą komisją egzaminacyjną PZŁ zdać egzamin, po wcześniejszym odbyciu kursu dla selekcjonerów. Uprawnienia selekcjonera można nabyć posiadając uprawnienia podstawowe przez co najmniej 3 lata.

 

 


 

Jesienne Zebranie Członków Koła

    W dniu 10 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej odbyło się Jesienne Zebranie Członków Kola Łowieckiego "SZARAK" w Błażowej.

W trakcie spotkania omówiono:

- realizację planu odstrzału

- stan finansowy koła na rok 2021

- szkody łowieckie

- zimowe dokarmianie zwierzyny

- przyjęto plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022

- Hubertowiny 2021

- przeprowadzono szkolenie przedsezonowe

- szkolenie z zasad bioasekuracji ASF

- w sprawach różnych przedstawiono propozycję pomocy w korzystaniu z EKEP dla członków koła, oraz sprawy związane z funkcjonowaniem strony www.szarak.eu

 


 

 

 

 

 


 

Harta polowanie zbiorowe 9 październia 2021 roku


 

 

W rocznicę śmierci

wspomnienie kol. ks. Stanisława Śliwy

 (1959-2020)

 

 Śmierć ks. Stanisława wszystkich zaskoczyła, nikt nie spodziewał się że tak młody jeszcze człowiek tak szybko zostanie pokonany przez szalejącego na świecie  wirusa.

 

    Ks. Stanisław  w szeregi myśliwych  Koła Łowieckiego "SZARAK w Błażowej "  został przyjęty w 2015 r. Przez 5 lat przynależności do koła dał się poznać jako wspaniały kaznodzieja oraz dobry i etyczny myśliwy. W kole pełnił posługę kapelana. W każdy rozpoczynający się sezon polowań zbiorowych  organizował i celebrował msze polową w Szklarach przy kapliczce ku czci patrona myśliwych św. Huberta.  Jego krótkie lecz bogate w treści  homilie zapadały na długo w pamięci. Zawsze wesoły i uśmiechnięty znalazł czas na spotkanie i rozmowę.  "Polowania Wigilijne" nie mogły sie odbyć bez jego  udziału.  Swoim zaangażowaniem   na parafii , w  miejscu  pełnienia posługi kapłańskiej , ukazywał  łowiectwo jako nieodzowną część działalności gospodarczej w celu regulacji populacji  zwierzyny  dla   ograniczenia  wyrządzanych szkód w uprawach  przy jednoczesnym  zachowaniu możliwości jej  różnorodności i rozwoju.

    Odszedł zbyt nagle, zbyt szybko i zbyt wcześni  lecz pozostanie w naszej pamięci.


Niech Ci kolego  ks. Stanisławie knieja wiecznie szumi.


    Msza św. w rocznicę śmierci ks. Stanisława Śliwy odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Harcie 09-11-2021 o godz. 17:00 

Łubno polowanie zbiorowe 2 październia 2021 roku.

 


 

Urządzenia łowieckie

 

 

    Za urządzenia łowieckie uznaje się wszelkie urządzenia, niezbędne do prowadzenia gospodarki łowieckiej. TUTAJ

 

    Wśród nich należy wymienić tzw. „ambony” , czyli urządzenia łowieckie służące do obserwacji i pozyskiwania zwierząt łownych. Za takie urządzenie należy uznać także wysiadkę/zwyżkę (jest odmianą ambony; charakteryzuje się brakiem ścian i zadaszenia), a także paśnik i lizawkę. 

    Wydawałoby się, że małe, często spotykane podczas zbierania grzybów i spacerów z psem po lesie lizawki nie mogą być objęte szczególną ochroną – ustawa stanowi jednak inaczej.

    Ustawa prawo łowieckie w rozdziale 10 Przepisy karne Art. 51.  przewiduje także karę za niszczenie urządzeń łowieckich, wybieranie karmy lub soli z lizawek. Karą za tego typu zachowanie jest kara grzywny wymierzana przez Sąd. Z pozoru więc błahe i niegroźne zachowanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Sama grzywna jest najczęściej stosowaną sankcją w przypadku popełnienia wykroczenia, a jej górna granica w przypadku wykroczeń wynosi 5 000 złotych.

    Warto przypomnieć, że urządzenia łowieckie, tj. ambony, wysiadki, paśniki, czy lizawki stanowią mienie dzierżawców obwodów, tj. kół łowieckich i to one odpowiadają za ich stan i zabezpieczenie. W związku z tym powołując się na przepisy kodeksu karnego osoba niszcząca mienie koła łowieckiego (np. ambony) może zostać ścigana za popełnienie wykroczenia z art. 124 kodeksu wykroczeń (w przypadku urządzeń o wartości do 250 zł), bądź przestępstwa z art. 288 § 1 kodeksu karnego. Warto przypomnieć, że koszt sprawnej, użytkowanej przez myśliwych (w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej) ambony może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Popełnienie wyżej wymienionego przestępstwa zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd w takim przypadku może zobowiązać pozwanego do zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub zobowiązać do przywrócenia stanu poprzedniego. Warto zatem pamiętać, że osoba dokonująca takich czynów poza odpowiedzialnością cywilną będzie także odpowiadać karnie.

 


 

 

    Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF

 

 

    Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami

i zagrożenia:

1. Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.

2. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”.

3. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po oględzinach i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji.

4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale.

5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.

6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.

7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

8. Na obszarze ochronnym oraz na obszarach nie objętych restrykcjami dopuszcza się patroszenie na łowisku przy czym zaleca się zachowanie powyższych zasad bioasekuracji.

    Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików:

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi.

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

    Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF:

1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni.

3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.

4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii.

5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.

6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

    Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików:

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.

3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a nastąpienie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.

    Główny Inspektorat Weterynarii Tel. 22 623 20 88


 

 

 

Nie TUZIN kowy Bieg    

 
   

    W najbliższą niedzielę w Hłudnie po raz czwarty organizujemy NieTUZINkowy Bieg . (https://www.facebook.com/Nie-TUZIN-kowy-Bieg-101661208858765)

Co roku impreza jest organizowana pod innym hasłem przewodnim - tym roku Bieg odbędzie się pod hasłem "w cieniu lasu" . W czasie imprezy pracownicy Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów, Lasy Państwowe oraz Nadleśnictwo Stuposiany, Lasy Państwowe zapoznają uczestników Biegu z życiem lasu.

    Do organizacji Biegu włączył się także Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie oraz Psiarze Galicji. Myśliwi, na co dzień wspomagający leśników w gospodarce leśnej, zaprezentują część swojej przebogatej wielowiekowej tradycji.

    Od początku imprezy biegacze rywalizują na dystansie 12,5km a w tym roku dla starszych biegaczy przygotowaliśmy bardziej rekreacyjny bieg na dystansie 4km

Młodsi biegacze startują tradycyjnie na dystansach:

Bieg Skrzata - dystans 200m - rocznik 2013 i młodsi

Bieg Dzieciaka - dystans 400m - rocznik 2010-2012

Bieg Młodziaka - dystans 1 000m - rocznik 2006-2009

    Dla wszystkich biegaczy przygotowane są pamiątkowe medale, niespodzianki oraz pakiety energetyczne a dla zwycięzców unikatowe statuetki i nagrody.

Zapisy:

Bieg na 12,5km

https://www.e-gepard.eu/pl/show-race/2131

Bieg na 4km

https://www.e-gepard.eu/pl/show-race/2166

Biegi dla dzieci i młodzieży

507 131 326

Zapraszamy do udziału w naszej imprezie sportowo-kulturalnej

 


 

 

 

Stan wyjątkowy. Wyłączenie możliwości polowań!

     W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1612) stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wykluczona jest możliwość prowadzenia na tym obszarze polowań.

Wynika to z przepisu § 2 pkt 6 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym  w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego ogranicza się prawo do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Stan wyjątkowy ma obowiązywać do dnia 2 października 2021 r.

Objęcie broni palnej myśliwskiej oraz amunicji do niej zakazem noszenia na obszarze stanu wyjątkowego nie było konsultowane z Polskim Związkiem Łowieckim.

Wykaz miejscowości na których obowiązuje stan wyjątkowy zawiera załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (dziennikustaw.gov.pl)).

 Preparowanie trofeów łowieckich.   

    Preparacją zajmuję się od ok 15 lat. Stosuję środki najwyższej jakości sprowadzane z USA, oraz Austrii. Wykonuję preparaty technikami kolegów preparatorów z USA oraz Europy. Moje prace znajdują się w prywatnych kolekcjach nie tylko w Polsce, ale również w Słowacji, Czechach i Francji. Aby pogłębiać swoją wiedzę biorę udział w spotkaniach z innymi preparatorami min.  na Mistrzostwach Swiata Preparatorów w Salzburgu. TUTAJ

 

 

     


 

Łowiectwo to także fotografia

    Kolega Tomasz Janik nadesłał nam kilka zdjęć ze swojej kolekcji. Miłość do natury można wyraić fotografią. Zapraszam do obejrzenia w galerii. TUTAJ 

 

  


 


 

Jeżeli miałbym wskazać ustawę, która jest na tyle zła, że w zależności od argumentacji może z każdego zrobić przestępcę, to wybór padłby na ustawę o broni i amunicji. Sąd Najwyższy, interpretując przepisy, właśnie spowodował, że wielu myśliwych nagle stało się nielegalnymi posiadaczami amunicji.

    Nieprawdą jest, że w Polsce dostęp do broni jest na tyle utrudniony, że w zasadzie niemożliwy. Prawdą jest natomiast to, że ten, kto broń legalnie posiada, znajduje się na polu minowym, z czego minami są przepisy, zaś ewentualną eksplozją — popełnienie przestępstwa. Nawet eksperci za bardzo nie wiedzą, czy dany krok nie poskutkuje przypadkiem groźnymi konsekwencjami, zaś różne interpretacje tych samych przepisów powodują, że pewność prawa w tym zakresie jest wyjątkowo iluzoryczna.

 

Adwokat Andrzej Turczyn, zajmujący się prawem dotyczącym broni palnej, na swoim blogu (Trybun.org.pl) wskazał na wyjątkowo niebezpieczny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2020 r. (IV KK 420/19). Wskutek interpretacji przepisów — poprawnej, choć zapewne niejedynej możliwej — wielu myśliwych okazało się przestępcami. Chodzi o nielegalne posiadanie amunicji, czyli przestępstwo z art. 263 par. 1 i 2, czyli

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Pozwolenie na broń do celów łowieckich — jak wynika z najnowszej wykładni SN — obejmuje jedynie amunicję do celów łowieckich. Posiadanie na przykład loftki (odpowiadającej kalibrowi broni) jest zatem przestępstwem, gdyż ta amunicja od dłuższego czasu nie jest dopuszczalna w polowaniach (choć w przeszłości była, na przykład przy polowaniach na wilki).

Masz pozwolenie na broń myśliwską do celów łowieckich? Możesz posiadać jedynie tę amunicję, która jest dopuszczalna w polowaniach

    Oskarżona myśliwa, bo przestępstwo zarzucono kobiecie, miała pozwolenie na broń myśliwską do celów łowieckich, a nadto otrzymała promesę na zakup broni palnej myśliwskiej kulowo-śrutowej, a także na zakup amunicji do tej broni. SN jednak uznał (finalnie przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, mimo uniewinnienia kobiety przez SO), że pozwolenie wprawdzie dotyczyło posiadania amunicji (nie jakiegokolwiek rodzaju i funkcji), ale do tej konkretnej broni, którą miała prawo użytkować tylko dla celów łowieckich.

 

    Oznacza to, że osoba dysponująca pozwoleniem na broń myśliwską wydanym dla celów łowieckich, mając zaświadczenie na zakup amunicji do tej broni odpowiadającej jej kalibrowi, musi upewnić się, że na mocy właściwych przepisów dopuszczalne jest polowanie z użyciem ww. amunicji.

    Wydaje się, że jeżeli sprzedawca ma koncesję odnoszącą się do wytwarzania i sprzedaży broni i amunicji przeznaczonej do celów łowieckich, także musi — w zakresie rodzajów sprzedawanej amunicji — działać zgodnie z przepisami szczególnymi regulującymi to, jaką amunicję można w Polsce stosować do celów łowieckich.

Rodzime prawo dotyczące broni jest mało proobywatelskie. Przeciwnikom dostępu do broni warto wskazać, że obowiązujące prawo nie zakazuje posiadania broni (bo pozwolenie jest relatywnie łatwo uzyskać), ale znacznie utrudnia życie tym, którzy już tę broń legalnie mają. Być może zmieni to nowa ustawa o broni i amunicji, którą popiera Konfederacja, a także niektórzy posłowie i posłanki PiS.

PAWEŁ MERING