Szkody łowieckie

 

 

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020 poz. 1683, 2320);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. nr 2019, poz.776).

 

II. Zgłoszenie szkody łowieckiej:

    Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

  1. poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
  2. w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

Na adres:

Ryszard Hus

Błażowa Dolna 257

36-030 Błażowa

lub drogą elektroniczną pod adres: ryszardhus55@gmail.com

 

WZÓR WNIOSKU -Zgłoszenie szkody łowieckiej

 

    Załączniki do wniosku: oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu poświadczającego własność bądź prawo do użytkowania działki, tj. wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy lub OŚWIADCZENIE poświadczające własność lub użytkowanie gruntu przez poszkodowanego.

 

WZÓR WNIOSKU -Oświadczenie właściciel-użytkownik

 

    Na podstawie wniosku przeprowadzana jest procedura szacowania szkody łowieckiej, w terminie 7 dni od wpływu wniosku na wyżej podany adres.  

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymujeprocedury przeprowadzenia oględzin i ostatecznego szacowania szkody.

Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin.

 

Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód:

- w płodach rolnych;

- wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach;

- w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.

Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody, tj. 7 dni od wpływu wniosku

O terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie zawiadamia się poszkodowanego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie  lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Podczas oględzin ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje się po pisemnym zgłoszeniu przez poszkodowanego terminu planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, w terminie 7 dni od zamierzonego sprzętu. 

Art. 46c 2. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem

  

WZÓR WNIOSKU - Zgłoszenie terminu zbioru

 

Odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

4) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu

5) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

6) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 – do dnia następującego po dniu:

  1. w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
  2. w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
  3. zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

 

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN i OSTATECZNEGO SZACOWANIA SZKÓD 2021/2022