ŻYWOT ŁOWIECKI

    „Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza.

… Pierwszy lis – to triumf przebiegłości młodzieńczej nad przebiegłością chytrego zwierza.

… Pierwszy dzik – to już zdobycie ostróg rycerskich.

 … Pierwszy kozioł w majowy poranek na leśnej polanie z podjazdu… nie strzelony – to pierwsze zwycięstwo w nas poety-myśliwego nad młodym strzelcem.

… Pierwsze polowanie na wiosennym ciągu na słonki wieczorem – to pierwsza schadzka miłosna myśliwego z dziewiczą przyrodą.

… Pierwszy cietrzewi tok – to pierwsza nasza noc miłości z ukochaną naturą.

A pod pieśnią głuszca – po raz pierwszy posłyszaną – następują zaślubiny na wieki wieków duszy myśliwskiej z duszą puszczy…”

                                           Julian Ejsmond

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Koła Łowieckiego „ SZARAK ” w Błażowej

    Lasy i pola Pogórza Dynowskiego  tworzą nie tylko  piękno krajobrazu   ale również obfitują  w   zwierzynę i ptactwo łowne. Swoją ostoję mają tutaj między innymi: jelenie, sarny, dziki, a od czasu do czasu pojawiają się  również i wilki. Zwierzynę drobną reprezentuje: borsuk, lis, kuna i  zając, a łowne ptactwo jarząbek, kuropatwa i kaczki oraz  od   1973 r.   introdukowany   bażant.   Warunki łowieckie i przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje, doprowadziły do  utworzenia i  aktywnego działanie wielu kół łowieckich. Jednym z kół jest  Koło Łowieckie  „SZARAK w Błażowej, którego historia   nierozerwalnie związana jest z Gminą  Dynów i gminą Błażowa. Uwarunkowane się to jest  z dzierżawionymi  obwodami oraz  miejscem  zamieszkania  większości myśliwych, członków koła.  Koło zostało założone przez  Andrzeja  Wąsowicza   z Harty  w 1952 roku  i początkowo siedzibę miało w Dynowie.

    Pierwszymi członkami  koła  byli  między innymi :

 • Andrzej WĄSOWICZ z Harty
 • Izydor MYĆKA z Łubna
 • Władysław KOCAJ z Harty
 • Stanisław POCZĄTEK z Błażowej
 • Marcin BAL z Błażowei
 • Józef SOWA z Piątkowej
 • Tadeusz OLSZEWSKI
 • ks. Józef KRUCZEK proboszcz z Błażowej
 • Stanisław ZABÓJ z m.  Nozdrzec
 • Marcin BAL z Błażowej
 • Józef HAŁAS z Piątkowej
 • Ignacy FUKSA z Łubna
 • Józef NIEMIEC z m. Nozdrzec

    Pierwszym prezesem koła  został Andrzej  WĄSOWICZ , a łowczym Władysław KOCAJ.  Od założenia  do chwili obecnej koło dzierżawi te same   2 obwody łowieckie, o łącznej powierzchni  15.850 ha  w tym 3200 lasu. Obwody te obejmują   wsie:  Łubno, Hłudno, Ulanica, Harta, Dylągówka, Szklary, Piątkowa,  Futoma, Nozdrzec i  Hyżne oraz   części   miast   Dynów i Błażowa.  Przez  minione  55  lat  przewinęło się przez koło  ponad 250 myśliwych   i  obecnie  liczy 53.  Aktualnie   skład zarządu stanowią:  prezes Mieczysław BROSZKIEWICZ, łowczy Janusz  MUCHA,  sekretarz Ryszard HUS i skarbnik Zbigniew  ZIAJA. Komisja Rewizyjna: przew.  Kazimierz BETLEJA, członkowie  Andrzej  BEDNARZ i Antoni  TWARDY.

    Myśliwi  przez kolejne lata prowadzili aktywną gospodarkę łowiecką,  której głównym celem była  odbudowa ilościowa gatunków łownych tj. jelenia, sarny oraz dzików, a poprzez selekcyjny i kontrolowany odstrzał  do  poprawy  jej kondycji.

    W pierwszych latach działalności  na  dzierżawionych obwodach   dokonywano sporadycznego odstrzału dzików i jeleni,  które nie miały tutaj ostoi, pozyskiwano głównie zająca i sarnę, a z drapieżników lisa. Poprzez  systematyczną  i właściwą   gospodarkę łowiecką,  na obwodach  zakwalifikowanych jako słabe i bardzo słabe,  doprowadzono  do takiego stanu ilościowego, który pozwala na coroczny odstrzał kilku jeleni, kilkudziesięciu dzików i saren.  Roczne plany pozyskania, uzgadniane z gminami, a zatwierdzane  przez nadleśnictwa   mają za zadanie utrzymanie w obwodach  takiej populacji zwierzyny aby wyrządzane szkody były  znośne gospodarczo. Każdego roku koło wypłaca rolnikom kilka tysięcy złotych jako częściową rekompensatę za wyrządzone szkody przez zwierzynę.

 

 Logo koła projekt J. Mucha,  wyk. Bogdan Sieńko


    W 2007 roku koło obchodziło 55  jubileusz. Tak jak w latach ubiegłych  również i tym razem ta rocznica była  uroczyście obchodzona, a dla jej upamiętnienia  wydany został kolejny  okolicznościowy znaczek do kapelusza.

 

Z okazji 20 – lecia wykonano kilkanaście  pamiątkowych plakietek  na brzozowej desce.

 

    Koło Łowieckie „SZARAK” w Błażowej  jako pierwsze w Okręgu Rzeszowskim PZŁ, bo już  w 1989 r  przeprowadziło introdukcje bobrów  i  aktualnie w  rejonie  ich zasiedlenia jest 200 ha rezerwat przyrodniczy „Mójka”  ze ścieżkami dydaktycznymi dla młodzieży.

 Praca przy budowie tamy bobrów -Leśniczy K. Jeziorski oraz myśliwi : K. Jakubowski, J. Tomasik, J. Mucha,A. Wacławski, Wł. Krztoń i E. Sowa


Rezerwat „Mójka”


    Począwszy od 1973  roku przez kolejne lata kupowano  i puszczano  do obwodów  bażanty którymi zasiedlano  pola, te piękne, królewskie ptaki   są dzisiaj ozdobą  łąk i pól.  Dbałość o  utrzymanie niektórych gatunków przejawia się  szczególną ochroną   zająca na którego  w kole  nie  poluje się  od trzech lat,  a od kilku  lat  nie pozyskuje się  kuropatwy.  Szczególny nacisk  kierowany jest   na wykonanie planu odstrzału dzików oraz redukcję  lisów.

 Wypuszczanie młodych bażantów

 

 Introdukcja bażantów 1987 Ryszard HUS, Janusz MUCHA, Edward SOWA z dziećmi


    Historią i utrwaloną tradycją  w kole jest angażowanie się  myśliwych w życie tej „nie polującej” części  społeczności  gminy. W ramach  działalności statutowej  koło uczestniczy w większych uroczystościach gminnych  na których terenie dzierżawi obwody,  organizując wystawy prezentujące  trofea  oraz wyroby kultury łowieckiej. W każdy okrągły jubileusz koła,  organizowana jest wystawa  osiągnięć łowieckich, która przez kilka kolejnych dni   udostępniana jest okolicznym mieszkańcom oraz młodzieży szkolnej. Wystawy te zawsze wzbudzają wielkie zainteresowanie.

 

 Wystawa z okazji. 30 lecia koła Błażowa 1982 r Wanda Smagała ZW PZŁ Rzeszów, J. Mucha


Wystawa łowiecka 1987r w 35 lecie koła A. Kwaśny+, S. Maćkowicz, J. Mucha, Wł. Krztoń+


Wystawa łowiecka – Dynów 2005 r od lewej : W. Wardziński R. Kustra , Kamil Ziaja , J. Mucha oraz J. Kustra+


Łowczy koła J. Mucha Łowczy Okręgowy Zdzisław Ziobrowski podziwiają zgromadzone trofea – wystawa 2006r


Wystawa Dynów 2005. Od prawej : Aleksander KROCHMAL Stanisław TYMOWICZ Witold WARDZIŃSKI


Fragment wystawy Nozdrzec 2004


    Koło  systematycznie  współpracuje ze szkołami  podstawowymi –   w Błażowej Dolnej  oraz  Futomie. Współpraca ta  polega głównie na propagowaniu  idei  łowiectwa oraz  zasad poszanowania przyrody ojczystej.  Dla dzieci, angażujących się w organizowane przez PZŁ  konkury i  akcje  mające na celu  ochronę przyrody,  myśliwi sponsorują  nagrody rzeczowe oraz wycieczki  krajoznawcze, (Przemyśl,  arboretum w Bolestraszycach,  Muzeum łowiectwa przy PZŁ w Rzeszowie oraz  strzelnicy łowieckiej w Borze k/ Głogowa, Sandomierz – Pałac w Baranowie Sandomierskim oraz  Kolbuszowa Skansen).

 

Muzeum Diecezjalne w Przemyślu łowczy Mucha z laseczką J.P. II

 

 Muzeum łowiectwa ZO PZŁ w Rzeszowie Preses Szaraka M.Broszkiewicz i dyr. SP w Błażowej Dolnej J. Maciołek z uczniami


Strzelnica w Borze k/ Głogowa.


    W kwietniu i maju myśliwi  współpracując z leśnikami  uczestnicząc w sadzeniu lasu. Zabieg ten ma ograniczyć  szkody w uprawach leśnych.

 

Łowczy Janusz Mucha z tyłu Henryk Ciechanowicz

 

 Pielęgnacja szkółki w Szklarach

 

    W 1992 roku  podczas uroczystej Mszy Św.  w błażowskiej świątyni  poświecono ufundowany  przez myśliwych, zaprojektowany przez  Janusza MUCHĘ, a wykonany przez Zdzisławę KOCÓJ z Błażowej sztandar koła . Poczet Sztandarowy  reprezentuje koło  we wszystkich  uroczystościach PZŁ, oraz kościelnych  i gminnych  w Błażowej.

 

     

    W 1998 roku   koło  zostało uhonorowane odznaką „Zasłużony dla łowiectwa rzeszowszczyzny”.


Poczet sztandarowy „KŁ Szarak” kol. kol. J. Zańko, S. Maćkowicz , E. Sowa


    W  50 rocznicę założenia   koła  w  lesie Szklary  postawiono  drewnianą kapliczkę  ku czci Św. Huberta. Poświęcenia  dokonał  w dniu polowania hubertowskiego  5 listopada 2003  ks. kanonik A. WOJNAR   z parafii  Szklary w asyście kapelana koła ks. Jana KŁAKA  oraz ks. Jana  KOSZAŁKI  proboszcza parafii Ulanica . Od tego roku każdy sezon polowań zbiorowych  rozpoczyna się  przy kapliczce polową Mszą św.

    

    W dniu jubileuszu  gratulacje oraz okolicznościowy puchar  przekazał  dla koła łowczy Okręgowy  PZŁ w Rzeszowie  Zdzisław Ziobrowski. Gratulacje  myśliwym   złożył  Burmistrz Miasta i Gminy Błażowa Stanisłw  Najda.  Wielu myśliwych odznaczonych zostało medalami „Zasługi łowieckiej”. Dyplomami  i nagrodami rzeczowymi nagrodzono myśliwych , którzy w szczególny sposób  w okresie 50 lat   przyczynili się do  rozwoju koła, wykazali się aktywnością w  rozwijaniu  i umacnianiu tradycji łowieckich oraz propagowaniu  idei łowiectwa.

 

 Msza św. polowa poświęcenie kapliczki

 

Kapliczka w Szklarach płaskorzeźba Św. Hubert – projekt J. Mucha wyk. wspólnie ze Zb. Ziaja

 

 

    Na prowadzenie swojej działalności koło pozyskuje środki pieniężne głównie ze składek myśliwych, odsprzedaży do skupu pozyskanej zwierzyny oraz polowań dewizowych. Fundusze te przeznaczane są na działalność statutową. Największe koszty generują  szkody łowieckie oraz zimowe dokarmianie i poprawa warunków bytowania zwierzyny. Od 1983 roku koło przyjmuje myśliwych z Austrii, Niemiec i Hiszpanii, którzy polując w naszych obwodach wysoko oceniają stan i jakość  zwierzyny. Pozyskane przez nich trofea często osiągają medalową ocenę.

 

Łowczy J. Mucha prezentuje swój pokój myśliwski Kutrowi Janda z Austrii


 Myśliwy z Niemiec Erwin KRATKE oraz Janusz MUCHA


Polowanie dewizowe 1983 r. Od lewej :Stanisąw BEDNARZ Klaus JURKE oraz Janusz MUCHA


    Przy okazji pobytu w Polsce myśliwym dewizowym prezentuje się  nie tylko walory łowieckie naszego terenu,  spotkania takie  wykorzystywane są również do przedstawienia  walorów kulturowych i historycznych  Pogórza Dynowskiego  organizując wycieczki  do interesujących miejsc i  miejscowości.

 

 

Myśliwi z Austrii zwiedzają rezerwat „Mójka” oraz Zamek w Łańcucie 2006 r

 

    W dziedzinie kultywowania tradycji łowieckich, ochrony zwierzyny przed kłusownikami i szkodnikami koło współpracuje  między innymi z myśliwymi kół, z którymi graniczy obwodami. Ukoronowaniem współpracy myśliwych z KŁ „Szarak” z KŁ „Sarenka” i  KŁ „Jarząbek” w Błażowej oraz KŁ „Sarenka” w Harcie  była uroczysta, koncelebrowana Msza Św. w błażowskiej parafii, odprawiona w dniu 28 X 2006 r z okazji święta patrona myśliwych Św. Huberta, Mszę celebrował ks. dziekan Jacek Rawski w asyście ks. Jana Kłak, ks. Dariusza  Styrny,  ks. Krzysztofa  Sobeckiego. W uroczystości uczestniczyły delegacje i poczty sztandarowe: rady Okręgowej w PZŁ w Rzeszowie,, Kół Łowieckich „Szarak:,” Sarenka” i „ w Błażowej oraz Koła Łowieckiego „Sarenka „ w Harcie, a uroczystość uświetnili sygnaliści z KŁ „Sarenka” w Harcie”. Tradycją błażowską stało się organizowanie uroczystych mszy św. Hubertowskich  na początku  jesienno – zimowego sezonu polowań. W mszach tych licznie uczestniczą myśliwi z sąsiednich kół  wraz z rodzinami. Po mszach dzięki przychylności ks. dziekana  Jacka Rawskiego  organizowane są spotkania intergracyjne  w domu katechetycznym.

 

 Od lewej: Ks. Krzysztof SOBIECKI, ks. Jan KŁAK, ks. Jacek RAWSKI, ks. Dariusz STYRNA

 

 Poczty sztandarowe podczas uroczystej Mszy św. X 2006 r.

 

 Zdjęcie pamiątkowe – Błażowa 28.10. 2006


 Wystawa okolicznościowa

 

Biesiada


 Polowanie Hubertowskie 2019 

    W dniu 9 listopada 2019  myśliwi KŁ "Szarak" w Błażowej  polowali na dziki. Polowanie poprzedziła msza polowa  przy kapliczce św. Huberta w Szklarach, celebrowana przez ks. St. Borkowskiego i ks. Stanisława Śliwę, który wygłosił pouczającą homilię.  Modlono się o szczęście i bezpieczeństwo  myśliwych    w rozpoczynającym się sezonie polowań zbiorowych oraz o zbawienie wieczne   dla zmarłych myśliwych członków koła.

 

 

    Ślubowanie myśliwskie od nowych członków koła Krzysztofa Kłaka i Stanisława Domina ,  których opiekunami w czasie stażu kandydackiego byli Janusz Mucha i Jerzy Paściak przyjął najstarszy myśliwy w kole, kawaler "Złomu" najwyższego odznaczenia łowieckiego, ustępujący Prezes Zarządu Koła  Mieczysław Broszkiewicz.

    Uhonorowano również kolegów którzy w minionym sezonie łowieckim pozyskali najwięcej zwierzyny - zwłaszcza dzików  przyczyniając się do ograniczenia szkód w uprawach rolniczych i przychodzie  finansowym koła.   Pierwsze miejsce zajął kol. Leszek Betleja,  drugie Marek Tęczar, trzecie Jerzy Paściak  kolejne Janusz Mucha i Grzegorz Hus. Uroczystość zakończyła wspólna biesiada na polu biwakowym koła.

 

     W kronice koła , która prowadzona jest systematycznie od założenia do chwili obecnej, miedzy innymi   udokumentowano  przygodę łowiecką   jakiej doświadczył Stanisław ZĄBEK na polowaniu w 1953 roku. 

     „ Pewnego dnia  wieczorem zasiadł z dubeltówką  w pobliżu lasu , na polu pod miedzą. O zmroku wyszedł na pole odyniec. Myśliwy Ząbek  strzelił do dzika breneką. Raniony dzik uciekając do lasu wpadł na myśliwego podreptał go i „ubrał na siebie dubeltówkę” po prostu dzik wszedł tak niefortunnie  gwizdem między strzelbę a pas, że broń pozostała na nim. Dzik uciekał do lasu ze starą kurkówką. Przedzierając się przez zarośla spowodował wystrzał z drugiej lufy.  Stąd wśród kolegów myśliwych głośna była historia myśliwego , który polując na dzika sam został przez niego ostrzelany. Finał tej przygody nastąpił po kilkunastu dniach. Poszkodowany myśliwy jak się wykurował – wytropił postrzelonego dzika – jak się okazało z odstrzeloną szczęką i dobił go z innej broni. Odyniec był tak wygłodzony , że ważył około 20 kg. Oceniono, że przed postrzeleniem miał wagę około 150 kg. Po pewnym czasie myśliwy odnalazł również w lecie swoją „ pożyczoną „  przez dzika kurkówkę, która miała złamaną kolbę”